Nie daj się zrobić w słupa - czyli konkurs pod patronatem WPiA UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nie daj się zrobić w słupa - czyli konkurs pod patronatem WPiA UO

Studencie UO - weź udział w konkursie wymierzonym w przestępczośc karuzelową. Masz czas do 20 listopada.    
Patronat honorowy nad Opolskim Konkursem Wiedzy "Nie daj się zrobić w słupa" - eliminowanie przestępczości karuzelowej objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu. A także urzędy z Katowic, Kielc i Olsztyna. 

Oto regulamin konkursu:  

Regulamin

OPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY

"Nie daj się zrobić w słupa" - eliminowanie przestępczości karuzelowej

I.                    Postanowienia ogólne.

 

1. Patronat honorowy nad Opolskim Konkursem Wiedzy "Nie daj się zrobić w słupa" - eliminowanie przestępczości karuzelowej, zwanym dalej „Konkursem” objął Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, Katowicach, Kielcach i Olsztynie.

2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników Konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz załączników do Regulaminu.

3. Miano laureata otrzymuje 5 najlepszych uczestników Konkursu.

4. Organizatorzy dbają o klauzulę tajności.

 

II.            Cele Konkursu i założenia organizacyjne.

 

1. Celami Konkursu są:

- rozwijanie wśród studentów zainteresowań zagadnieniami związanymi z kontrolą skarbową,

- popularyzacja zadań i roli kontroli skarbowej,

- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,

- upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o sankcjach karnych i karnych skarbowych wynikających z uczestnictwa w zorganizowanych grupach przestępczych.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest jednoetapowy.

 

III.      Organizatorzy Konkursu.

 

1. Opolski Konkurs Wiedzy "Nie daj się zrobić w słupa" - eliminowanie przestępczości karuzelowej organizuje Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, Katowicach, Olsztynie i Kielcach oraz Wydział Prawa i Administracji UO.

2.  Konkurs przeprowadza komisja konkursowa zwana dalej Komisją w składzie:

a) przewodniczący komisji,

b) do 8 członków – pracowników kontroli skarbowej,

c) 1 członek – przedstawiciel WPIA Uniwersytetu Opolskiego.

3. Student przystępujący do konkursu, ma obowiązek wysłania (dostarczenia) pracy w formie papierowej opatrzonej „Hasłem” do Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu ul. Drzymały 22, 45-342 Opole z dopiskiem „KONKURS” wraz z załączoną oddzielną, zamkniętą kopertą zawierającą „Hasło” na kopercie oraz dane osobowe i kontaktowe autora pracy (w tym afiliacja akademicka) i kopią legitymacji studenckiej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

4. Organizator przedstawi Casus do rozwiązania, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatorów www.slupczyoszust.pl i stanowi załącznik do Regulaminu.

5. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, Katowicach, Kielcach i Olsztynie odpowiadają za poziom merytoryczny konkursu.

6. Wszystkie decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.

7. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu oraz Komisji jest Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, ul. Drzymały 22, 45-342 Opole

 

 IV.  Uczestnicy Konkursu.

 

1. W Konkursie Wiedzy "Nie daj się zrobić w słupa" - eliminowanie przestępczości karuzelowej mogą uczestniczyć studenci Uczelni Wyższych mających siedzibę na terenie kraju.

2. Casus do rozwiązania jest załączony do regulaminu.

3. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego przygotowania odpowiedzi konkursowych.

4. Uczestnik jest zobowiązany opatrzyć pracę Hasłem. Nadto Imię i nazwisko wraz z Hasłem autora oraz dane osobowe i kontaktowe autora pracy (w tym afiliacja akademicka) i kopią legitymacji studenckiej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem uczestnik jest zobowiązany umieścić w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy tak, aby uniemożliwić komisji zidentyfikowanie autora pracy, przed jej oceną.

5. Złożenie pracy pisemnej, przez uczestnika konkursu jest także wyrażeniem zgody na publikację tej pracy.

 

V.  Organizacja i przebieg  Konkursu.

 

1. Przeprowadzenie Konkursu poprzedza, zachęcenie studentów poszczególnych Uczelni do udziału w nim (rozesłanie informacji, regulaminów oraz programu konkursu do Uczelni Wyższych). Termin realizacji Konkursu następuje wg harmonogramu zawartego w załączniku do Regulaminu.

2. Za dokumentację konkursu w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu odpowiada wyznaczony pracownik merytoryczny. Do jego obowiązków należy:

- sporządzenie protokołu

- zabezpieczenie prac w formie papierowej,

- przekazanie prac Komisji konkursowej

3. Student przygotowuje odpowiedzi na pytania umieszczone do zaproponowanego Casusu przez Organizatora. Casus określony w załączniku nr 1 będzie opublikowany na stronie Organizatora www.slupczyoszust.pl. Praca musi mieć formę papierową o objętości minimum 2 strony maksymalnie 5 stron standardowego maszynopisu.

4. Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje Komisja Konkursowa, która dokona wyboru 5 laureatów.

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni na Spotkaniu naukowym w dniu 26 listopada 2014 r. Organizator prześle informacje do Uczelni, z których pochodzą laureaci. Wszystkie lub wybrane przez Organizatorów prace mogą być publikowane w Internecie na stronie Organizatorów lub w innej formie.

 

VI  Nagrody

 

1. Nagrody zapewniają organizatorzy.

2. Laureaci otrzymują dyplomy i Pendrivy, a nadto

I miejsce – tablet

II miejsce – książki

III miejsce – książki

Komisja może przyznać nadto 2 wyróżnienia, jak również nie przyznać określonego miejsca.

 

VII Postanowienia końcowe

 

1. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie ani inny środek zaskarżenia.

2. Dokumentacja Konkursu jest jawna po jego zakończeniu.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

CASUS Konkursu "Nie daj się zrobić w słupa" - przestępczość karuzelowa:

Holenderska firma Young nabyła towary od włoskiej firmy i sprzedała je do cypryjskiej firmy
(z greckim przedstawicielem). Firma Young podała włoskiej firmie swój holenderski numer VAT. Cypryjska firma dostarczyła towar do hiszpańskiego znikającego podatnika.

Towary były dostarczone bezpośrednio z Włoch do magazynu w Hiszpanii, skąd zostały odebrane przez hiszpańskiego bufora. Holenderska administracja podatkowa wystąpiła z zapytaniem na formularzu SCAC do Grecji i Hiszpanii. Stwierdzono, że w Hiszpanii wystąpił znikający podatnik.

Firma Young działała tak, jakby dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z Włoch (odliczyła podatek z tytułu WNT) i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) do Grecji.

Holenderski przedsiębiorca (Firma B) kupuje towary we Włoszech i podaje włoskiej firmie ( Firmie A) swój holenderski numer VAT. Holenderski przedsiębiorca sprzedaje towary do firmy z Cypru (Firma C) (z greckim numerem VAT), która następnie sprzedaje towary do hiszpańskiego znikającego podatnik (Firmy D). Firma B organizuje transport towarów bezpośrednio do magazynu w Hiszpanii (zgodnie z umową na usługi transportowe transport odbywa się z Firmy A do Firmy B). Firma B jest właścicielem towaru do momentu zapłaty za ten towar przez Firmę C. W momencie dokonywania płatności przez Firmę C, towar jest już w magazynie w Hiszpanii. Firma E (hiszpański bufor) odbiera towar z magazynu.

Pytania:

1. Narysuj schemat dokonanych przez wyżej wymienione firmy transakcji w oparciu o przedstawiony opis.

2. Czy w opisanym schemacie mamy do czynienia z transakcjami trójstronnymi?

3. Czy firma Young (Firma B) ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu holenderskich nabyć?

4. Czy mamy do czynienia z przestępstwem karuzelowym? Wyjaśnij, jego istotę na podanym przykładzie.

5. Omów dwie wybrane konsekwencje: karne lub karne skarbowe grożące uczestnikom przestępstwa karuzelowego (maksymalnie 2 strony).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM KONKURSU:

1. Przesłanie do uczelni wyższych Regulaminu konkursu i ogłoszenie konkursu wśród studentów do dnia 03.11.2014r.

2. Publikacja Casusu konkursu na stronach Organizatorów do dnia 03.11.2014r.

3. Nadsyłanie oraz przekazywanie prac do siedziby Organizatora do dnia 20.11.2014r. (decyduje data stempla pocztowego).

4. Opublikowanie wyników (5 laureatów) na stronie internetowej Organizatorów www.slupczyoszust.pl  do dnia 24.11.2014r.

5. Ogłoszenie I, II, III miejsca i wręczenie nagród - 26.11.2014r. w czasie spotkania naukowego.

 

 


.