Stanowisko adiunkta w specjalności patofizjologia w diabetologii

OFERTA ZATRUDNIENIA


INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

GRUPA PRACOWNIKÓW:  badawczo - dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.01.2019 r.
                                   
SŁOWA KLUCZOWE: Patofizjologia/Diabetologia


O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają: stopień naukowy doktora nauk medycznych;

3. posiadają:
• dorobek naukowy i zawodowy w zakresie określonym słowami kluczowymi
• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• specjalizację lekarską w zakresie diabetologii.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
• PESEL;
• aktualnego miejsca zatrudnienia;
• posiadanego stopnia naukowego doktora nauk medycznych ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
• posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
• dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako lekarz;
• dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

3. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

4. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

5. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

6. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

7. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 do przeprowadzenia 6 godzin zajęć seminaryjnych dla 4 grup z zakresu patofizjologii w diabetologii na umowie – zleceniu.

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z zatrudnieniem.

9. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

10. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

w terminie do dnia: 5.01.2019 r.
z dopiskiem:
Zatrudnienie w specjalności patofizjologia w diabetologii

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 452 74 45
 

.