Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Politologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: starszy wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji

DATA OGŁOSZENIA: 17. 12. 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11. 01. 2019 r.

LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: polityka lokalna, samorząd terytorialny, regionalizm, administracja samorządowa, zarządzanie publiczne

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Politologii.

I. Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. tytuł zawodowy magistra politologii lub dyscyplin pokrewnych,

2. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej,

3. doświadczenie w pracy w organach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

II. Kryteria dodatkowe

1. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności w zakresie: samorządu terytorialnego, polityki lokalnej, zarządzania zespołami ludzkimi, administracji publicznej,

2. dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia,

3. znajomość języków obcych.

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Politologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego ,

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. kopia dyplomu magisterskiego,

4. oświadczenie o stopniu znajomości języków obcych lub certyfikat,

5. opis dokonań organizacyjnych i aktywności społecznej, inne dyplomy, certyfikaty itp.,

6. Oświadczenie o niekaralności

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Katowicka 89, pokój 309, do dnia 11.01.2019 r. do godz. 15:00


.