Konkurs na stanowisko Technik Symulacji Medycznej

Miejsce zatrudnienia:Instytut Medycyny – Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Stanowisko:pracownik inżynieryjno-techniczny

Wymiar zatrudnienia: etat

 

Kwalifikacje:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe- preferowane medyczne pokrewne ( pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia itp.) lub informatyczne;
 2. Doświadczenie zawodowe min. 2 lata;
 3. Umiejętność obsługi urządzeń medycznych;
 4. Umiejętność obsługi sprzętu dydaktycznego;
 5. Dobra znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office ),baz danych oraz urządzeń biurowych;
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Atuty:

 1. Komunikatywność;
 2. Umiejętność pracy w zespole;
 3. Otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne;
 4. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
 5. Rzetelność , sumienność i pozytywne nastawienie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

Do obowiązków technika będzie należało współuczestnictwo w realizacji zadań Biura Projektu oraz  obsługa techniczna zadań WCSM w realizacji Programu Rozwoju Kształcenia Symulacyjnego na Uniwersytecie Opolskim,  w tym  w szczególności:

 1. uczestniczenie w  realizacji zadań wynikających z Projektu, a w szczególności związanych z realizacją programu wyposażenia, ewidencją zakupów, organizacji szkoleń, rozliczeń kosztów Projektu,
 2. uczestniczenie w  realizacji Programu Rozwoju Kształcenia Symulacyjnego na Uniwersytecie Opolskim, a w szczególności: 
 3. przygotowywanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń;
 4. ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 5. nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 6. stała dbałość o wyposażenie WCSM;
 7. obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;
 8. wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej;
 9. koordynacja harmonogramu  zajęć pod względem dostępności pracowni;
 10. zabezpieczanie i gospodarowanie materiałami zużywalnymi w procesie kształcenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
  (do pobrania ze strony www , folder: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania
 3. Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

 

Termin składania podań: 16.01.2019r.

Miejsce składania dokumentów: Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11A, pok. 6

Po rozstrzygnięciu konkursu dokumenty zostaną odesłane kandydatom.

 Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami".

  

.