Konkurs na stanowisko samodzielny referent finansowy w Dziale Finansowym

Kwestura Uniwersytetu Opolskiego zatrudni samodzielnego referenta finansowego w Dziale Finansowym.

    
    Wymagania obligatoryjne:
    • Wykształcenie średnie z maturą;
    • Dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych i kalkulacyjnych, takich jak: Word, Excel;
    • Umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole, pod presją czasu, komunikatywność;
    • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

    
    Wymagania fakultatywne:
    • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem;
    • Doświadczenie zawodowe, co najmniej 2 letni staż pracy w finansach i księgowości; 

    
    Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:
    • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych);
    • Wprowadzanie i wczytywanie do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów finansowych;
    • Obsługa systemu bankowości elektronicznej, w szczególności bieżąca analiza wykonanych operacji;
    • Obsługa informatycznego systemu księgowego w zakresie wykonywanych zadań;
    • Ciągłe monitorowanie obiegu dokumentacji finansowej w Uczelni;
    • Wystawianie not księgowych i korygujących na podstawie obowiązujących przepisów;

    Oferujemy:
    • Pracę w stabilnej instytucji;
    • Zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
    • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji;
    • Świadczenia socjalne

    
    Wymagane dokumenty:
    • Kwestionariusz osobowy;
    • List motywacyjny;
    • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów) potwierdzających posiadane wykształcenie, odbycie szkoleń, kursów;
    • Referencje

    
    Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole (parter, pok. Nr 6).

    
    Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.
    Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

    
    Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018, poz.1000)”

.