Ciekawa oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Opolskim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawa oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Opolskim

Nasza uczelnia oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych, trwających od  dwóch do czterech semestrów. Można podnieść swoje kwalifikacje w wielu dziedzinach mających znaczenie na rynku pracy.

Oferta UO obejmuje bardzo różnorodne propozycje, między innymi podyplomowe kształcenie w dziedzinach takich jak logopedia, edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących czy słabowidzących, organizacja i zarządzanie oświatą, inspektor ochrony danych osobowych w służbie zdrowia (RODO), wychowanie do życia w rodzinie, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych, wycena nieruchomości, a nawet piwowarstwo i wiele innych – w sumie mamy dla państwa blisko 50 propozycji.

Studia podyplomowe są odpłatne. Prowadzą je wydziały naszej uczelni oraz Centrum Edukacji ustawicznej UO. 

Centrum Edukacji Ustawicznej prowadzi nabór na studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela określonego przedmiotu. Studia te skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

W planie studiów uwzględniono grupę zajęć z przygotowania psychologiczno - pedagogicznego, podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel przedmiotu lub zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Zakładane efekty uczenia się są zgodne z Rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia trwają trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).

Szczegółowych informacji na temat studiów podyplomowych udzielają jednostki prowadzące poszczególne studia.

Wszystkie przydatne informacje można znaleźć tutaj 

.